Головна Договір підряду Договір побутового підряду на будівництво нежитлової господарської будівлі (з використанням матеріалів підрядника)

Неділя, 04 березня 2012, 11:14

Договір

побутового підряду на будівництво нежитлової господарської будівлі

м. _____________ "__" __________ ___ р.

____________________ (найменування підприємства, що виконує роботу), іменоване надалі "Підрядник", в особі ______________________ (посада, П.І.Б.), який діє на підставі __________________ (Статуту і т.п.), ліцензії на здійснення діяльності з будівництва будівель та споруд N _____ від "___" ___________ ____ р., виданої _____________________, з однієї сторони, і ___________________ (П.І.Б.), іменований надалі "Замовник", з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язується виконати за завданням Замовника роботу по будівництву нежитлової господарської будівлі (далі - "Будівля"), у відповідності до представленої Замовником технічної документації, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити роботу в строк, встановлений цим договором.

Проект розроблений ________________________ (найменування розробника).

Склад і зміст технічної документації: _________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Термін подання технічної документації Замовником: "___" __________ ___ р.

Правомочності Замовника щодо земельної ділянки, що надається під будівництво Будівлі, підтверджуються _____________________________ (найменування та реквізити правовстановлюючого документа).

Дозвіл на будівництво видано _____________________ (найменування органу, найменування, номер, дата видачі документа).

1.2. Замовник зобов'язується створити Підряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти їх результат і оплатити виконану Підрядником роботу, зазначену в п. 1.1 цього договору.

1.3. Робота за цим договором виконується Підрядником з його матеріалів, його силами і засобами. Підрядник несе відповідальність за неналежну якість наданих ним матеріалів і устаткування, а також за надання матеріалів і устаткування, обтяжених правами третіх осіб.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: