Головна Договір позички Зразок договору позички

Понеділок, 03 січня 2011, 07:08

Договір позички

м.______________ «__»__________20__р.

___________________ (організаційно-правова форма і назва організації), в особі ____________________ (П.І.Б., посада), діє на підставі ________________ (Статуту, положення, довіреності), іменоване надалі "Позичкодавець", та гр. _________________________ (П.І.Б., паспортні дані), проживає за адресою __________________________________, іменований в подальшому "Користувач", уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Позичкодавець передає Користувачу майно, вказане в п. 1.2 цього договору, у тимчасове володіння і користування, а Користувач зобов'язується повернути це майно в тому стані, в якому він його одержав, з урахуванням нормального зносу.

1.2. Майно, що є предметом цього договору, передається Користувачу в наступному складі: __________________________ (перелік майна, що передається).

1.3. Майно, зазначене у п. 1.2 цього договору, використовується Користувачем з метою ____________________________________________.

2. Обов'язки сторін

2.1. Позичкодавець зобов'язаний:

2.1.1. Передати Користувачу майно одночасно з підписанням цього договору.

2.1.2. Передати Користувачу документацію на передане майно, необхідну для його використання.

2.1.3. Забезпечити відповідність якості переданого майна встановленим стандартам.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: