Головна Договір оренди (найму) Договір оренди обладнання з повним виробничим циклом

Неділя, 11 вересня 2011, 06:40

Договір оренди

обладнання з повним виробничим циклом

м. _______________ "___"________ 2011 р.

_______________, іменоване надалі "Орендодавець", в особі _______________, що діє на підставі ____________, з однієї сторони, і _____________, надалі іменується "Орендар", в особі _____________, який діє на підставі ______________, з іншої сторони, а разом іменовані "Сторони", уклали цей договір оренди про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець надає Орендарю в тимчасове володіння та користування обладнання, яке буде використовуватися Орендарем своїх виробничих та комерційних цілях.

1.2. Об'єктом оренди є обладнання, що діє як майновий комплекс із завершеним виробничим циклом (далі - Обладнання). Склад обладнання, переданого в оренду, наводиться в Додатку N 1 до цього договору, що є його невід'ємною частиною.

1.3. Загальна вартість обладнання становить _____________ (_____________) гривень.

1.4. Орендодавець гарантує, що на момент укладення цього договору Обладнання належить Орендодавцю на праві власності, не закладено, не заарештовано, не обтяжене правами третіх осіб.

1.5. Передане в оренду Обладнання повинно знаходитися в справному стані, що відповідає вимогам, які пред'являються до експлуатованого устаткування, використовуваного для ______________________________ (виробничих, споживчих, комерційних чи інших) цілей відповідно до конструктивного призначення орендованого обладнання та умовами цього договору.

1.6. З письмової згоди Орендодавця (оформляється додатково) Обладнання може бути здано Орендарем в суборенду (піднайм). Орендар при цьому може передати свої права та обов'язки за договором іншій особі (перенайм), надавати Обладнання в безоплатне користування, а також віддавати орендні права в заставу і вносити їх як внесок до статутного капіталу господарських товариств і товариств чи пайового внеску у виробничий кооператив. Крім перенайму, у всіх зазначених вище випадках відповідальним за цим договором перед Орендодавцем залишається Орендар.

1.7. Передача Обладнання у оренду за цим договором оформляється актом прийому - передачі.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: