Головна Договір банківського вкладу (депозиту) Договір банківського вкладу на користь третьої особи

Неділя, 04 грудня 2011, 08:19

Договір

банківського вкладу на користь третьої особи

м. _________________ "___"__________ ____ р.

_________________ (назва банку), Ліцензія НБУ N _________ від "____"__________ ____ р., іменований надалі "Банк", в особі ________________ (П.І.Б., посада), який діє на підставі (статуту, положення, довіреності) ________________, з однієї сторони і громадянин (ка) __________________ (П.І.Б.), іменований надалі "Вкладник", з іншої сторони, спільно іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Банк зобов'язується приймати від Вкладника грошові суми (вклад) на користь особи, зазначеної в цьому договорі і іменується в подальшому "Вигодонабувач", повернути суму вкладу та виплатити відсотки на неї в порядку, передбаченому договором.

1.2. Вигодонабувачем є _________________.

1.3. Цей договір укладається на невизначений термін на умовах видачі вкладу на першу вимогу.

1.4. Банк нараховує відсотки на вклад у розмірі ____% річних. Нарахування відсотків починається з дня, наступного за днем ​​внесення відповідної суми вкладу, по день її повернення включно або за день списання з рахунку включно, з інших підстав.

1.5. Відсотки на суму банківського вкладу виплачуються Вигодонабувачу на його вимогу окремо від суми вкладу зі спливом _______ (кожного місяця, кожного кварталу, кожного півріччя, кожного року і т.д.), тобто ____ числа. Не затребувані у цей строк проценти збільшують суму вкладу, на яку нараховуються відсотки.

1.6. Укладення цього договору і внесення грошових коштів на депозитний рахунок засвідчуються ощадною книжкою на ім'я Вигодонабувача з зазначенням імені Вкладника.

В ощадній книжці мають вказуватися і засвідчуватися Банком наступні відомості:

- найменування та місцезнаходження Банку;

- номер рахунку по вкладу;

- всі суми грошових коштів, зарахованих на рахунок, усі суми коштів, списаних з рахунку, і залишок грошових коштів на рахунку на момент пред'явлення ощадної книжки в Банк.

1.7. Вкладник і Вигодонабувач можуть збільшувати суму вкладу шляхом внесення додаткових грошових сум.

1.8. При відсутності ощадної книжки права Вкладника засвідчуються іншими, виданими Банком Вкладнику документами.

1.9. Для відкриття вкладу Вкладник надає Банку документи, необхідні для відкриття такого роду вкладу.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: