Головна Договори з інтелектуальної власності Авторський договір замовлення на створення мультимедіа-продукту (дія на території України з відчуженням замовнику виняткових прав)

Неділя, 28 серпня 2011, 18:18

Авторський договір замовлення

на створення мультимедіа-продукту

м. ___________ "___"___________ ____ р.

Творча група авторів ________________________, ___________________, іменована надалі "Автори", з однієї сторони, і _____________________________, іменована надалі "Замовник", в особі ___________________________________, який діє на підставі ______________, з іншої сторони, разом іменовані "сторони", уклали цей договір про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Мультимедіа-продукт (далі - "Продукт") - це тісно пов'язані і використовувані тільки спільно програма для ЕОМ і база даних, які містять текстову, графічну, цифрову, звукову, музичну, відео-, фото-та іншу інформацію, що включає об'єкти авторського права і суміжних прав.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Замовник доручає, а Автори беруть на себе зобов'язання створити зазначені в цьому пункті матеріали (далі - "матеріали") на умовах і в обсязі, визначених цим договором, і передати Замовнику виключні права на них.

2.1.1. Матеріали:

- тексти статей для довідково-інформаційної підсистеми Продукту з посиланнями на фото-, аудіо-, відео-та інші допоміжні матеріали по кожній статті (список статей - Додаток N 1 до цього договору, технічні вимоги до текстів статей - Додаток N 2 до цього договору );

- сценарії комп'ютерних нарисів про _______________ (список нарисів - Додаток N 3 до цього договору).

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

3.1. Автори зобов'язуються створити Продукт у строки, встановлені календарним планом (Додаток N 4 до цього договору).

3.2. Автори зобов'язуються створити Продукт своїми силами і засобами.

3.3. Виконані роботи представляються Авторами Замовнику поетапно, згідно з календарним планом, і приймаються Замовником по акту попереднього приймання-передачі, який підписується обома сторонами.

Замовник зобов'язується розглянути подані матеріали і сповістити Авторів або про схвалення роботи, або про необхідність внесення поправок і доопрацювань із зазначенням необхідних виправлень.

При отриманні вказівки Замовника про внесення поправок і доопрацювань Автори зобов'язуються в узгоджені окремою угодою терміни внести необхідні виправлення і повторно подати матеріали Замовнику.

При отриманні схвалення Замовника сторони складають акт приймання-передачі виконаної частини робіт, що підписується обома сторонами.

Після виконання всього обсягу робіт за цим договором сторони підписують підсумковий акт виконаних робіт за договором. З моменту підписання зазначеного акта сторонами права на Продукт, зазначені у п. 3.5 цього договору, вважаються переданими Замовнику.

3.4. Замовник зобов'язується використовувати Продукт в повній відповідності до умов цього договору.

3.5. Автори відчужують Замовнику виключні права на створювану Програму в повному обсязі для використання їх будь-яким способом і в будь-якій формі.

3.6. Виключні права на створені Авторами в процесі роботи тексти зберігаються за Авторами. У разі якщо переробка Продукту потребуватиме зміни створених Авторами текстів (за винятком технічного редагування), Замовник зобов'язаний звернутися до Авторів для укладення нового договору або отримання письмового дозволу на зміну текстів.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: