Головна Агентський договір Агентський договір на повернення дебіторської заборгованості Принципала

Субота, 30 липня 2011, 11:55

Агентський договір

на повернення дебіторської заборгованості Принципала

м. _________________ "___"___________ 2011 р.

________________, іменоване надалі "Принципал", в особі ___________, який діє на підставі ___________, з однієї сторони, і __________________, іменований надалі "Агент", в особі ___________, який діє на підставі _______, з іншої сторони, спільно іменовані "Сторони" , уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На підставі цього договору Агент зобов'язується за дорученням Принципала від свого імені, але за його рахунок здійснити роботу з повернення дебіторської заборгованості за Договором N ______ від "___"_______ ____ р.);

- сума дебіторської заборгованості: _______________;

- термін виникнення дебіторської заборгованості з _____ р. по ____ р.

1.2. Агент набуває права і стає зобов'язаною за угодою, укладеною з третьою особою.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Агент зобов'язаний:

- виконувати дане йому доручення відповідно до вказівок Принципала. Вказівки Принципала повинні бути правомірними, здійсненними, конкретними;

- не пізніше __ робочих днів з моменту підписання цього Договору відкрити в комерційному банку ____________ (найменування та адресу банку), далі по тексту - "Уповноважений банк", розрахунковий рахунок;

- щомісячно до 3-го числа місяця, наступного за звітним, подавати Принципалу письмовий звіт за формою про хід виконання доручення з додатком копій відвантажувальних і фінансових документів на підтвердження звіту (звіт про виконану роботу підтверджується випискою депозитарію з особового рахунку Агента);

- нести відповідальність за збереження документів та грошових коштів, переданих йому Принципалом для виконання доручення;

- по виконанні доручення або при достроковому припиненні даного договору протягом трьох днів подати Принципалу звіт з доданням усіх необхідних документів;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: